شما اینجا هستید: خانه » تهران در تسخیر موش‌ها

تهران در تسخیر موش‌ها

شنبه 17 اسفند 1392
0 نظر
جالب (18)

30 میلیون موش هر روز با مردم تهران زندگی می‌نمایند. در این خصوص اقدامات شهرداری تهران کمک جدی به کاهش جمعیت این مزاحم نکرده است و هر روزه جمعیت آنها بیشتر و چاق‌تر می‌گردند. عدم رفتار مناسب شهروندی از سوی مردم و ریختن زباله‌ها به جوی‌ها و خیابان‌ها باعث رشد تعداد موش‌ها شده است.‌‌

تهران در تسخیر موش‌ها تهران در تسخیر موش‌ها

تهران در تسخیر موش‌ها

تهران در تسخیر موش‌ها تهران در تسخیر موش‌ها‌‌
تهران در تسخیر موش‌ها تهران در تسخیر موش‌ها‌‌
تهران در تسخیر موش‌ها تهران در تسخیر موش‌ها‌‌
تهران در تسخیر موش‌ها تهران در تسخیر موش‌ها‌‌
تهران در تسخیر موش‌ها تهران در تسخیر موش‌ها‌‌
تهران در تسخیر موش‌ها تهران در تسخیر موش‌ها‌‌
تهران در تسخیر موش‌ها تهران در تسخیر موش‌ها‌‌
تهران در تسخیر موش‌ها تهران در تسخیر موش‌ها‌‌
تهران در تسخیر موش‌ها تهران در تسخیر موش‌ها‌‌
تهران در تسخیر موش‌ها تهران در تسخیر موش‌ها‌‌
تهران در تسخیر موش‌ها تهران در تسخیر موش‌ها