شما اینجا هستید: خانه » پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار

پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار

پنج شنبه 15 اسفند 1392
0 نظر
تاریخ (17)

پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار: این شاه قاجار بسیار علاقه داشت که تصویر خود را چه بر روی بوم، چه به صورت نقاشی دیواری و چه به شکل نقش برجسته سنگی بر همه جا حک کند. بسیاری از پرده‌های رنگ و روغن از وی کار دو نقاش دربار قاجار یعنی مهرعلی و میرزا بابا هستند.‌‌

پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار

‌‌فتحعلی شاه، نقاش: میرزابابا، ۱۷۹۹-۱۷۹۸ میلادی، مجموعه ی کتابخانه ی دفتر شرق شناسی و هند، لندن‌‌

پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار‌‌
فتحعلی شاه، حوالی ۱۸۰۰ تا ۱۸۰۶ میلادی، موزه ی لوور‌‌
پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار
فتحعلی شاه، محمد نقاش، ۱۸۱۰ میلادی‌‌
پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار‌‌
فتحعلی شاه، مینیاتور از سر رابرت کر پورتر، حوالی ۱۸۱۷ تا ۱۸۲۰ میلادی، مجموعه ی خلیلی‌‌
پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار‌‌
فتحعلی شاه، آبرنگ از مهرعلی، ۱۸۱۵ میلادی، موزه ی بروکلین‌‌
پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار‌‌
فتحعلی شاه، نقاشی منسوب به میرزا بابا‌‌
پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار‌‌
فتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۳ میلادی، موزه ی سعدآباد‌‌
پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار‌‌
فتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۰-۱۸۰۹ میلادی، موزه ی ارمیتاژ‌‌
پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار‌‌
فتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۴-۱۸۱۳ میلادی، موزه ی ارمیتاژ‌‌
پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار‌‌
فتحعلی شاه، کاخ گلستان‌‌
پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار‌‌
فتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی‌‌
پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار‌‌
فتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۵-۱۸۱۴ میلادی، موسسه ی سمیتسونین‌‌
پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار‌‌
فتحعلی شاه، نقاش: مهرعلی، ۱۸۱۴-۱۸۱۳ میلادی، موزه ی ارمیتاژ‌‌
پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار‌‌
فتحعلی شاه، نقاش: احمد، ۱۸۱۱ میلادی، مجموعه ی داوید، دانمارک‌‌
پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار‌‌
پرتره ی فتحعلیشاه بر روی قالی کاشان، آخر قرن نوزدهم، مجموعه ی تناولی‌‌
پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار پرتره‌هایی از فتحعلی شاه قاجار‌‌
فتحعلی شاه با قلیان، نقاش: مهرعلی