شما اینجا هستید: خانه » چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم

چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم

دوشنبه 04 فروردین 1393
0 نظر
ستاره (177)

شخصیت‌‌های تاریخی و مشهور دنیا هر یک بار‌‌ها در فیلم‌‌ها و سریال‌‌های تلویزیونی مطرح شده‌‌اند. همیشه کارگردان‌‌ها و تهیه کنندگان تمایل دارند شخصیت‌‌های داخل فیلم شباهت زیادی به چهره اصلی و واقعی شخصیت مذکور داشته باشند.‌‌
در این آلبوم تصاویری از چهره واقعی شخصیت‌‌های تاریخی و مشهور را خواهید دید که توسط بازیگران مختلف در فیلم‌‌های متعددی بازی شده‌‌اند. قضاوتاین شباهت با شما است. نام بازیگران و نام فیلم‌‌ها هم در زیر هر یک نوشته شده است.‌‌

چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Thomas Edisoon در واقعیت و فیلم‌‌

چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم

چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Benjamin Franklin در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Salvador Dali در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Aristotle در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Moses در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Johann Sebastian Bach در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم‌‌
چهره Julius Caesar در واقعیت و فیلم
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Genghis Khan در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Socrates در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Alexander the Great در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Walt Disney در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره King Arthur در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Charles Dickens در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Winston Churchil در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Albert Einstein در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Elvis Presley در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Czar Peter the Great در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Sigmund Freud در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Mahatma Gandhi در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Christopher Columbus در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Charlie Chaplin در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Grigori Rasputin در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Charles Darwin در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Ludwig van Beethoven در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Edgar Allan Poe در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Al Capone در واقعیت و فیلم‌‌
چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم چهره شخصیت‌‌ها در واقعیت و فیلم
چهره Niccolo Machiavelli در واقعیت و فیلم.